ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان اصفهان

ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان اصفهان

ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان اصفهان

کارفرما: مهندسین مشاور فرآیند معماری

ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان اصفهان

در یک نگاه

مطالعات بارگذاری، تحلیل، کنترل مقاطع، اتصالات و نقشه های اجرایی در ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان واقع در شهر اصفهان

معرفی

مطالعات بارگذاری، تحلیل، کنترل مقاطع، اتصالات و نقشه های اجرایی در ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان واقع در شهر اصفهان

تصاویر

جزئیات پروژه

مطالعات بارگذاری، تحلیل، کنترل مقاطع، اتصالات و نقشه های اجرایی در ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان واقع در شهر اصفهان


پروژه‌های مرتبط

هتل و مرکز تجاری  پروما
ساختمان اداری-تجاری میدان ونک
ساختمان ایرانشهر
مقاوم سازی پست