ساختمان ۱۴ طبقه مرکزی اول (صبانفت)

ساختمان ۱۴ طبقه مرکزی اول (صبانفت)

مطالعات آسیب‌پذیری و بهسازی لرزه‌ای و نظارت عالیه و مقیم ساختمان صبانفت

کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمان صبانفت

ساختمان ۱۴ طبقه مرکزی اول (صبانفت)

در یک نگاه

انجام مطالعات آسیب‌پذیری و تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای طرح بهسازی ساختمان ۱۴ طبقه مرکزی اول پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با زیربنای ۱۹۵۰۰ مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان استاد نجات اللهی

معرفی

انجام مطالعات آسیب‌پذیری و تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای طرح بهسازی ساختمان ۱۴ طبقه مرکزی اول پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با زیربنای ۱۹۵۰۰ مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان استاد نجات اللهی

تصاویر

جزئیات پروژه

انجام مطالعات آسیب‌پذیری و تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای طرح بهسازی ساختمان ۱۴ طبقه مرکزی اول پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با زیربنای ۱۹۵۰۰ مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان استاد نجات اللهی


پروژه‌های مرتبط

ساختمان ایرانشهر
پل‌های کیلومتر ۵۰، ۵۸ و ۶۰ میانه تبریز
مقاوم‌سازی پست
ساختمان بانک ملی ایران