Projects

پروژه های مقاوم سازی پل

ارائه طرح بهسازی پل های قدیمی برای نیازهای بهره برداری امروزی

تعمیر و نگهداری پل‌های تهران

تعمیر و نگهداری پل‌های تهران

مقاوم‌سازی پل    نظارت بر اجرا

طراحی، ترمیم، مرمت و نظارت عالیه و مقیم پل‌های فلزی شهر تهران


1