مجموعه آب گرم سرعین ایرانیان

مجموعه آب گرم سرعین ایرانیان

ارزیابی، مرمت و بهسازی آسیب‌های سازه‌ای سالن مجموعه آب گرم سرعین ایرانیان

کارفرما: شرکت سرعین ایرانیان

مجموعه آب گرم سرعین ایرانیان

در یک نگاه

انجام خدمات مهندسی ارزیابی، مرمت و بهسازی آسیب‌های سازه‌ای سالن مجموعه آب گرم سرعین ایرانیان با زیربنای ۲۰۰۰ مترمربع و ارتفاع ۱۵ متر واقع در شهر سرعین

معرفی

انجام خدمات مهندسی ارزیابی، مرمت و بهسازی آسیب‌های سازه‌ای سالن مجموعه آب گرم سرعین ایرانیان با زیربنای ۲۰۰۰ مترمربع و ارتفاع ۱۵ متر واقع در شهر سرعین

تصاویر

جزئیات پروژه

انجام خدمات مهندسی ارزیابی، مرمت و بهسازی آسیب‌های سازه‌ای سالن مجموعه آب گرم سرعین ایرانیان با زیربنای ۲۰۰۰ مترمربع و ارتفاع ۱۵ متر واقع در شهر سرعین


پروژه‌های مرتبط

هتل و مرکز تجاری پروما
ساختمان سازمان امور اراضی کشور
هتل کمال
ساختمان ۱۴ طبقه مرکزی اول (صبانفت)