پل‌های کیلومتر ۵۰، ۵۸ و ۶۰ میانه تبریز

پل‌های کیلومتر ۵۰، ۵۸ و ۶۰ میانه تبریز

خدمات مهندسی و کارگاهی اجرای پل‌های راه آهن میانه – بستان آباد - تبریز

کارفرما: شرکت ساختمانی ویسا

پل‌های کیلومتر ۵۰، ۵۸ و ۶۰ میانه تبریز

در یک نگاه

ارائه خدمات مهندسی و کارگاهی جهت اجرای پل‌های قطعه ۳، کیلومتر ۵۰، ۵۸ و ۶۰ راه آهن میانه - بستان آباد - تبریز با طول ۵۷۰ متر شامل ۱۰ دهانه ۴۵-۶۰ × ۸- ۴۵ متری پایه‌های پل از نوع بتنی مسلح با مقطع جعبه‌ای واقع در استان آذربایجان شرقی

معرفی

ارائه خدمات مهندسی و کارگاهی جهت اجرای پل‌های قطعه ۳، کیلومتر ۵۰، ۵۸ و ۶۰ راه آهن میانه - بستان آباد - تبریز با طول ۵۷۰ متر شامل ۱۰ دهانه ۴۵-۶۰ × ۸- ۴۵ متری پایه‌های پل از نوع بتنی مسلح با مقطع جعبه‌ای واقع در استان آذربایجان شرقی

تصاویر

جزئیات پروژه

ارائه خدمات مهندسی و کارگاهی جهت اجرای پل‌های قطعه ۳، کیلومتر ۵۰، ۵۸ و ۶۰ راه آهن میانه - بستان آباد - تبریز با طول ۵۷۰ متر شامل ۱۰ دهانه ۴۵-۶۰ × ۸- ۴۵ متری پایه‌های پل از نوع بتنی مسلح با مقطع جعبه‌ای واقع در استان آذربایجان شرقی


پروژه‌های مرتبط

هتل کمال
ساختمان اداره کل ثبت استان تهران
ساختمان ۱۴ طبقه مرکزی اول (صبانفت)
ساختمان یاسمن