ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان اصفهان

ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان اصفهان

ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان اصفهان

کارفرما: مهندسین مشاور فرآیند معماری

ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان اصفهان

در یک نگاه

مطالعات بارگذاری، تحلیل، کنترل مقاطع، اتصالات و نقشه‌های اجرایی در ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان واقع در شهر اصفهان

معرفی

مطالعات بارگذاری، تحلیل، کنترل مقاطع، اتصالات و نقشه‌های اجرایی در ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان واقع در شهر اصفهان

تصاویر

جزئیات پروژه

مطالعات بارگذاری، تحلیل، کنترل مقاطع، اتصالات و نقشه‌های اجرایی در ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان واقع در شهر اصفهان


پروژه‌های مرتبط

ساختمان مدار چاپی صما
ساختمان اداره کل ثبت استان تهران
ساختمان ایرانشهر
ساختمان بانک ملی ایران