ساختمان خیابان سوم ولنجک

ساختمان خیابان سوم ولنجک

مطالعات مرحله اول و دوم سازه ساختمان ۱۴ طبقه مسکونی خیابان ۳ ولنجک

کارفرما: شرکت دیپلمات

ساختمان خیابان سوم ولنجک

در یک نگاه

مطالعات مرحله اول (طراحی و انتخاب سیستم سازه ای) و مرحله دوم (محاسبات ایستایی و تهیه نقشه‌های اجرایی) سازه ساختمان ۱۴ طبقه مسکونی با زیر بنای ۱۰۰۰۰ مترمربع، واقع در شهرتهران، خیابان ولنجک

معرفی

مطالعات مرحله اول (طراحی و انتخاب سیستم سازه ای) و مرحله دوم (محاسبات ایستایی و تهیه نقشه‌های اجرایی) سازه ساختمان ۱۴ طبقه مسکونی با زیر بنای ۱۰۰۰۰ مترمربع، واقع در شهرتهران، خیابان ولنجک

تصاویر

جزئیات پروژه

مطالعات مرحله اول (طراحی و انتخاب سیستم سازه ای) و مرحله دوم (محاسبات ایستایی و تهیه نقشه‌های اجرایی) سازه ساختمان ۱۴ طبقه مسکونی با زیر بنای ۱۰۰۰۰ مترمربع، واقع در شهرتهران، خیابان ولنجک


پروژه‌های مرتبط

ساختمان نشاط
باغ پرندگان تهران
مجتمع مسکونی مروارید
مجموعه هتل دیدار