ساختمان خیابان سوم ولنجک

ساختمان خیابان سوم ولنجک

مطالعات مرحله اول و دوم سازه ساختمان ۱۴ طبقه مسکونی خیابان ۳ ولنجک

کارفرما: شرکت دیپلمات

ساختمان خیابان سوم ولنجک

در یک نگاه

مطالعات مرحله اول (طراحی و انتخاب سیستم سازه‌ای) و مرحله دوم (محاسبات ایستایی و تهیه نقشه‌های اجرایی) سازه ساختمان ۱۴ طبقه مسکونی با زیربنای ۱۰۰۰۰ مترمربع، واقع در شهرتهران، خیابان ولنجک

معرفی

مطالعات مرحله اول (طراحی و انتخاب سیستم سازه‌ای) و مرحله دوم (محاسبات ایستایی و تهیه نقشه‌های اجرایی) سازه ساختمان ۱۴ طبقه مسکونی با زیربنای ۱۰۰۰۰ مترمربع، واقع در شهرتهران، خیابان ولنجک

تصاویر

جزئیات پروژه

مطالعات مرحله اول (طراحی و انتخاب سیستم سازه‌ای) و مرحله دوم (محاسبات ایستایی و تهیه نقشه‌های اجرایی) سازه ساختمان ۱۴ طبقه مسکونی با زیربنای ۱۰۰۰۰ مترمربع، واقع در شهرتهران، خیابان ولنجک


پروژه‌های مرتبط

هتل و مرکز تجاری پروما
مسکن مهر هشتگرد
مجتمع مسکونی مروارید
برج کالج