پل‌های راه آهن بافق-زرین شهر

پل‌های راه آهن بافق-زرین شهر

پل‌های راه آهن بافق-زرین شهر

کارفرما: شركت راه آهن جمهوری اسلامی ايران

پل‌های راه آهن بافق-زرین شهر

در یک نگاه

تقویت پل‌های راه آهن بافق-زرین شهر (قطعات اول، دوم و سوم) به منظور افزایش بار محوری از 20 تن به 25 تن واقع در استان یزد

معرفی

تقویت پل‌های راه آهن بافق-زرین شهر (قطعات اول، دوم و سوم) به منظور افزایش بار محوری از 20 تن به 25 تن واقع در استان یزد

تصاویر

جزئیات پروژه

تقویت پل‌های راه آهن بافق-زرین شهر (قطعات اول، دوم و سوم) به منظور افزایش بار محوری از 20 تن به 25 تن واقع در استان یزد


پروژه‌های مرتبط

تعمیر و نگهداری پل‌های تهران