ساختمان‌های شرکت مخابرات کرمان

ساختمان‌های شرکت مخابرات کرمان

مقاوم‌سازی ساختمان‌های مخابراتی بم و بروات

کارفرما: شرکت مخابرات استان کرمان

ساختمان‌های شرکت مخابرات کرمان

در یک نگاه

کنترل طرح‌های بازسازی و مقاوم‌سازی ساختمان مرکز امامت، ساختمان مرکز شهید اعتمادی بم، ساختمان مرکز بروات و کنترل طرح نوسازی ساختمان‌های اداری و فنی مرکز سوم بم و نظارت بر اجرای پنج ساختمان مراکز مخابراتی بم و بروات

معرفی

کنترل طرح‌های بازسازی و مقاوم‌سازی ساختمان مرکز امامت، ساختمان مرکز شهید اعتمادی بم، ساختمان مرکز بروات و کنترل طرح نوسازی ساختمان‌های اداری و فنی مرکز سوم بم و نظارت بر اجرای پنج ساختمان مراکز مخابراتی بم و بروات

تصاویر

جزئیات پروژه

کنترل طرح‌های بازسازی و مقاوم‌سازی ساختمان مرکز امامت، ساختمان مرکز شهید اعتمادی بم، ساختمان مرکز بروات و کنترل طرح نوسازی ساختمان‌های اداری و فنی مرکز سوم بم و نظارت بر اجرای پنج ساختمان مراکز مخابراتی بم و بروات


پروژه‌های مرتبط

ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان اصفهان
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
ساختمان بانک ملی ایران
ساختمان اداره کل ثبت استان تهران