Level of Responsibility

سطوح مسئولیت

سطوح مسئولیت، شرح وظایف و دامنه اختیارات کارکنان

کارشناسان

سطوح مسئولیت
A B C
وظایف کارآموزی در مراحل مختلف کار دفتری، کارگاهی و پژوهشی در زمینه مهندسی با شرکت در جلسات آموزش مستقیم یا انجام تکالیف کاری. کارهای محوله عبارتند از: آماده کردن نقشه‌ها، طراحی‌ها و محاسبات و برآوردهای ساده، طبق آیین‌نامه‌ها، استانداردها، نقشه‌ها و دستورالعمل‌های مشخص. ممکن است بازرسی‌های کارگاهی و بررسی‌های فنی ساده و آماده‌سازی گزارش آن به او محول شود. معمولاً ادامه آموزش مهندسی و توسعه توانایی‌ها تلقی می‌شود. تکالیفی با دامنه محدود و پیچیدگی‌ کم یا بخش‌هایی از کارهای بزرگ به او واگذار می‌شود. در حل مسائل از روش‌های مختلف استاندارد مهندسی استفاده می‌کند. مهندسین ارشدتر را در انجام تکالیف فنی که نیازمند صحت محاسبات، یا به کارگیری داده‌های مفصل یا پای‌بندی به یک روش توصیه شده برای آزمایش، تحلیل، طراحی، یا محاسبه هستند یاری می‌نماید. معمولاً یک مهندس با صلاحیت حرفه‌ای تلقی می‌شود. تکالیف مهندسی گوناگون و پرمسئولیت را به انجام می‌رساند، که نیازمند درک از گستره کار مهندسی و تأثیر متقابل آن بر سایر عوامل درگیر می‌باشد. مسائل را با ترکیبی از روش‌های استاندارد، روش‌های استاندارد اصلاح شده و تجربیات به دست آمده در کارهای قبلی به انجام می‌رساند. در برنامه‌ریزی برای حصول به اهداف تعیین شده شرکت می‌نماید.
دامنه اظهارنظرها، تصمیم‌گیری‌ها و تعهدات تصمیم‌گیری‌های فنی او بسیار معدود و محدود به مسائل ساده‌ای می‌شود که روال محسوب می‌شوند، مثال‌های قبلی دارند یا دستورالعمل‌های روشنی برای آن‌ها وجود دارد. اظهارنظر‌ها به روش‌های حل مسائل محدود شده به نتیجه‌گیری‌های نهایی نمی‌پردازد.تصمیم‌گیری‌ها معمولا در چارچوب دستورالعمل‌های مشخص انجام می‌گیرند. به طور مستقل به مطالعه، تحلیل، تفسیر و نتیجه‌گیری می‌پردازد. مسائل و تصمیم‌گیری‌های پیچیده، غیرعادی و سخت را به مقام بالاتر ارجاع می‌نماید.
میزان هدایت و نظارت دریافتی تحت هدایت و نظارت مستقیم کار می‌کنند. کار او از نظر صحت و کفایت و انطباق با دستورالعمل‌های توصیه شده کنترل می‌شود. وظایف با شرح کامل شفاهی و گاهی دستور‌العمل‌های کتبی به او محول می‌شوند، و شامل روش‌ها و رویه‌های انجام کار نیز می‌گردند. نتایج کار معمولاً به تفصیل کنترل می‌شود و راهنمایی فنی مستمراً ارائه می‌گردد. کار او معمولاً به صورت تفصیلی هدایت و نظارت نمی‌شود. میزان کنترل به نوع کار بستگی دارد. معمولاً مشاوره فنی و هدایت برای تنظیم مجدد برنامه‌های کاری و مسائل غیرعادی کار در اختیار او قرار می‌گیرد.
دامنه اختیارات رهبری و مدیریت ممکن است تا ۵ نفر تکنسین را هدایت و به آنها کار واگذار کند و نتایج کار واگذار شده را کنترل کند. ممکن است یک یا دو مهندس تازه کار، یا تکنسین را که به صورت مشترک روی یک پروژه کار می‌کنند راهنمایی نماید. ممکن است مهندسین کم تجربه‌تر یا تکنسین‌هایی را که به صورت مشترک روی یک پروژه کار می‌کنند راهنمایی فنی و هدایت می‌کند. نظارت بر کار سایر مهندسین معمولاً جزء وظایف مستمر او به حساب نمی‌آید.
شرایط احراز صلاحیت ورود لیسانس مهندسی یا علوم کاربردی یا معادل آن با تجربه عملی کم یا هیچ. لیسانس مهندسی یا معادل آن، معمولاً با تجربه عملی حداقل ۳ تا ۵ سال از فارغ‌التحصیلی. لیسانس مهندسی یا معادل آن معمولاً با تجربه عملی مرتبط حداقل ۴ تا ۶ سال از زمان فارغ‌التحصیلی.

سرپرستان و مدیران

سطوح مسئولیت
D E F
وظایف این اولین سطح هدایت مستقیم و نظارت مستمر بر کار سایر مهندسین حرفه‌ای یا اولین سطح تخصص کامل محسوب می‌گردد. نیازمند بکارگیری دانش پخته و پرورش یافته مهندسی در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌هایی است که نیاز به هماهنگی در انجام وظایف مشکل و مسئولیت‌آور دارند. مسائل محوله نیازمند تجدیدنظر در دستورالعمل‌های وضع شده، وضع رهیافت‌های تازه، به کارگیری ضوابط در شکلی نو و نتیجه‌گیری از مقایسه راه حل‌های مختلف و موقعیت‌های مشابه می‌باشد. معمولاً نیازمند اطلاعات در بیش از یک زمینه مهندسی است و عملکرد او فراتر از یک مهندس متخصص در یک زمینه خاص تلقی می‌گردد. در برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و بلندمدت مشارکت می‌نماید. بر اساس یک برنامه کلی در مورد رویه‌ها و روش‌های کار مستقلاً تصمیم می‌گیرد. اصالت نظر و ابتکار عمل او برای رسیدن به راه‌حل‌های عملی و اقتصادی در مسائل لازم به نظر می‌رسد. گروه‌های بزرگ متشکل از متخصصین و غیرمتخصصین را با اعمال مدیریت هدایت می‌کند. یا هدایت گروه کوچکی از متخصصان را که درگیر مسائل پیچیده هستند راهبری می‌کند. معمولاً مسئول یک عملیات مدیریت مهندسی است که افراد یا گروه‌های مختلفی را که مسئولیت‌های مرتبط مهندسی دارند هدایت و رهبری می‌نماید. یا به عنوان یک مشاور در امور مهندسی در یکی از شاخه‌های مهندسی که برای سازمان اهمیت زیادی دارد به عنوان صاحب نظر مقبولیت یافته است. به طور مستقل برنامه‌ها و مسائلی که باید مورد مطالعه قرار گیرند انتخاب می‌کند، در بحث‌ها مشارکت می‌کند، سیاست‌های اجرائی پایه را اتخاذ می‌نماید، روش‌های مختلف رسیدن به اهداف برنامه‌ها را به اقتصادی‌ترین صورت، بررسی و راه‌کارها را در برخورد با شرایط غیرعادی که پیشرفت کار را تحت تأثیر قرار دهد، مشخص می‌کند.
دامنه اظهارنظرها، تصمیم‌گیری‌ها و تعهدات اظهارنظرها و توصیه‌های او از نظر صحت قضاوت مهندسی کنترل می‌شوند ولی معمولاً به عنوان راه حل قابل قبول و صحیح مورد پذیرش قرار می‌گیرند. تصمیمات مسئولیت‌آور که معمولاً تحت بازبینی فنی مجدد قرار نمی‌گیرند به او محول می‌شود. مسائل در بر دارنده ارقام مالی بزرگ یا اهداف دراز مدت از این مقوله استثنا می‌باشند. سلسله اقداماتی را که در راستای پیشبرد و موفقیت پروژه‌های محوله موثر هستند مستقلاً به انجام می‌رساند. در تمام زمینه‌ها شامل سیاست‌گذاری و خرج ارقام بزرگ یا اجرای برنامه‌های وسیع تصمیمات مسئولیت‌آور اتخاذ می‌کند. و تنها در تصمیمات خود سیاست کلی شرکت و مقررات مالی را مدنظر دارد.
میزان هدایت و نظارت دریافتی کار به صورت تشریح اهداف کلی، اولویت‌های نسبی و تأکید بر نقاط حساس کار که کار واحدهای دیگر را تحت تأثیر قرارمی‌دهد به اومحول می‌گردد. کار تحت هدایت‌های‌کلی‌انجام‌می‌شودولی‌در صورت نیازبه‌راهنمایی،درخواست و ارائه می‌گردد. کار به صورت بیان اهداف کلی مورد نظر واگذار می‌گردد و از نظر درستی سیاست‌های اتخاذ شده، صحت رویکرد و موثر بودن کلی اقدامات کنترل می‌شود. هدایت مدیریت به صورت اهداف و سیاست‌های سازمان به او ابلاغ می‌شود. کار او فقط از نظر انطباق با سیاست‌ها و هماهنگی با سایر عملکردهای سازمان مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرد.
دامنه اختیارات رهبری و مدیریت کارها را تقسیم کرده و محول می‌سازد، در زمینه‌های فنی راهنمایی ارائه می‌دهد، کارها را از نظر صحت و کفایت فنی کنترل می‌کند. توصیه‌هایی در زمینه انتخاب، آموزش و درجه‌بندی و نظم پرسنل ارائه می‌کند. مسائل مشکل‌تر و روش برخورد با آن‌ها را مشخص می‌سازد. برنامه‌های کاری را هماهنگ می‌کند و استفاده از امکانات و وسایل را راهبری می‌کند. معمولاً توصیه‌هایی در زمینه انتخاب، آموزش و درجه‌بندی، نظم و حقوق پرسنل ارائه می‌کند. کارهای فنی را بازدید و ارزیابی می‌کند. برای حصول به اهداف برنامه‌ها، انتخاب، برنامه‌ریزی و هماهنگی انجام می‌دهد. و یا به عنوان یک اداره کننده در زمینه انتخاب، آموزش، ارزیابی، نظم و حقوق پرسنل تصمیماتی اتخاذ می‌کند.
شرایط احراز صلاحیت ورود لیسانس مهندسی معمولاً با تجربه حداقل ۶ تا ۹ سال در تخصص مورد نظر از تاریخ فارغ‌التحصیلی. لیسانس مهندسی با تجربه حداقل ۱۰ سال تا ۱۲ سال در زمینه مهندسی، مدیریت و سازماندهی. لیسانس مهندسی با تجربیات وسیع مهندسی شامل طراحی، نظارت و مدیریت مهندسی.