Projects

پروژه‌های مقاوم‌سازی پل

ارائه طرح بهسازی پل‌های قدیمی برای نیازهای بهره‌برداری امروزی

تعمیر و نگهداری پل‌های تهران

تعمیر و نگهداری پل‌های تهران

مقاوم‌سازی پل    نظارت بر اجرا

طراحی، ترمیم، مرمت و نظارت عالیه و مقیم پل‌های فلزی شهر تهران

پل‌های راه آهن بافق-زرین شهر

پل‌های راه آهن بافق-زرین شهر

مقاوم‌سازی پل    

پل‌های راه آهن بافق-زرین شهر


1